Меню
Профил
Език

Категории

Поверителност на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


I. Политика за поверителност.


Сигурността на данните, които сте ни поверили и законосъобразното използване на лични данни са много важни за нас. Те имат голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Eто защо, е важно нашите клиенти да бъдат информирани за принципите и целите на обработка, какви лични данни се събират и на какво основание, както и за правата на субектите на данни и начина на упражняването им. Ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Настоящото се прилага изключително за данните, събирани от нас чрез интернет страницата www.marabu.bg на магазина и нейните производни страници, които изрично насочват към този документ.
Политиката ни за поверителност по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието е съобразена с Общия регламент за защита на данните, другите актове на Европейския съюз с тази област, както законодателството на Република България по отношение на защитата на лични данни.


II. Събиране и обработка на лични данни.


Преди да пристъпим към събиране на данни, ние Ви информираме за това и с регистрирането си в сайта приемаме, че сте съгласни да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка.
Личните данни, които събираме от Вас, може да включват Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес. Ние имаме право също така да събираме допълнителна информация, като например Вашия пощенски код, възраст, предпочитания, интереси и любими неща. Ако изберете да направите покупка или да се абонирате за услуга, предлагана на нашия сайт, ще Ви помолим за допълнителна информация, като например единен граждански номер и адреса за фактуриране, която се използва за създаване на акаунт за плащане. 
Имаме право също така да събираме информация за Вашите посещения в магазина или на Уеб сайта. Например, ние имаме право да използваме инструменти за анализ на Уеб сайта, за да извличаме информация от Вашия браузър, включително сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта, добавките на Вашия браузър и широчината и височината на последния. Допълнително, събираме и определен тип стандартна информация, която се изпраща от браузъра до всеки посещаван от Вас уеб сайт, като например IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния уеб сайт. Ние имаме право да използваме информация от Вашия браузър, като например избора на език, за да подобрим работата на клиентите и да направим уеб сайта достъпен на предпочитания Ви език, където е възможно.
Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Събраната информация се използва с цел да предлагаме максимално добра услуга, с оглед Вашите цели и интереси .
Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично съгласие, с изключение на данните, които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.


Всеки клиент има следните гарантирани от Общия регламент за защита на данни и закона права:

  • право да поиска да му бъде предоставена информация за обработваните лични данни, които се отнасят до него;
  • право да получи достъп до обработваните лични данни;
  • право да поиска коригиране (ако личните данни са неточни);
  • право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;
  • право на преносимост на личните данни;
  • право на възражение;
  • право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, с изключение за данните и целите за които субекта е изразил съгласие, при спазване на установените принципи на обработване на лични данни;
  • право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;
  • право на жалба до надзорен орган.

Личните данни се обработват от "Хитрата сврака" ООД, въз основа на изричното съгласие изразено с регистрация в сайта www.marabu.bg и приемане на Общите условия и настоящата Политика на поверителност, която е неразделна част от тях. Всеки потребител на сайта има възможност да оттегли съгласието си по всяко време без други условности като използва някоя от  формите за контакт на сайта.


III. Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица.


Ние използваме предоставените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено, ако същите се предоставят от Вас доброволно.
Събираните от магазина или в уеб сайта данни се използват за работата на Магазина и Уеб сайта, както и за предоставянето на услуги и изпълнението на транзакции, които сте изискали или разрешили, а също и за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни, обаче, и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние имаме право също така, да използваме Вашите данни, за да Ви предоставим информацията за използвания от Вас продукт или услуга, за важни актуализации или известия относно нашите продукти и услуги, за предоставяне на клиентска поддръжка, за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящата Декларация за поверителност.
Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, без изричното Ви съгласие и без да сме поискали разрешение. Преди всичко, ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение, под каквато и да било форма.
В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки през нашия Сайт, ние предаваме Вашите лични данни на куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги. Фирмите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.
Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация за Вашите лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия уеб сайт или магазин, за да:
спазим закона или дадени законосъобразни искания или съдебен процес;
защитим правата или собствеността.

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.
С регистрацията си в нашият сайт, всеки клиент създава свой Личен профил, чрез който може да добавя или редактира подадената информация. Изписвайки имейла, с който се е регистрирал и парола за достъп, всеки клиент може да промени, както паролата, така и посочените в Личния му профил данни.


Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на лични данни:
marabu@marabu.bg
Хитрата сврака ООД
Булстат: BG204144651 
Адрес на регистрация: гр. Банкя, кв. Михайлово, ул. Ал. Стамболийски №109А